Danh sách cựu giáo sư
YEAR 12B3 (1969-70) - - - 54 Sudents

Triet: Dinh Van Hai

Anh Van: Hoang Dinh Thanh

Phap Van: Nguyen Dang Thuong

Su Ky: Vu Ngoc Diem

Dia Ly: Bui Dinh Tan

Toan: Le Mau Thong

Toan: Nguyen Dinh Nhan

Ly Hoa: Vu Van Tien

Van Vat: Tran Dinh Minh

The Thao: Truong Ba Pham

YEAR 11B3 (1968-69) - - - 53 Sudents

Viet Van: Hoang Minh Hung

Triet: Nguyen Duc Quan

Anh Van: Dinh Xuan Tho

Anh Van: Hoang Dinh Thanh

Phap Van: Tran Mong Hai

Su Ky: Nguyen Van Mui

Toan: Nguyen Dinh Quy

Toan: Le Mau Thong

Ly Hoa: Le Van Lam

Van Vat: Nguyen Ngoc Quynh

The Thao: Nguyen Tuan Nha

YEAR 10B3 (1967-68) - - - 59 Sudents 

Viet Van: Cao Quang Can

Triet: Nguyen Duc Quang

Anh Van: Hoang Dinh Thanh

Phap Van: Tran Mong Hai

Su Dia: Nguyen Van Mui

Toan: Nguyen Viet An

Ly Hoa: Nguyen Van Sam

Van Vat: Nguyen Ngoc Quynh

The Thao: Tran Tuy

YEAR 9A2 (1966-67) - - - 50 Sudents

Viet Van: Hoang Minh Hung

Triet: Nguyen Van Ham

Anh Van: Dang Duc Cuong

Su Dia: Vu Ngoc Anh

Toan: Nguyen Ngoc Quynh

Ly Hoa: Cao Xuan Cat

Van Vat: Nguyen Van Dinh

Nhac Ly: Phan Xuan Mai

Hoi Hoa: Vu Dinh Ngoc

The Thao: Tran Tuy