Đám cưới Nhã Trang + Thành Nhân (con trai của Nguyễn Tuấn Cường) (19 July 2008)
Đám cưới Nhã Trang + Thành Nhân (con trai của Nguyễn Tuấn Cường) (19 July 2008) phần 2
Đám cưới Nguyễn Ngọc Thông 15/1/2006
Sơn Giám Minh 2005