Gặp mặt thầy Phạm Biển Thước 26.02.2008
Tổng cộng: 4 hình
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn