Đám cưới Nhã Trang + Thành Nhân (con trai của Nguyễn Tuấn Cường) (19 July 2008) phần 2
Tổng cộng: 10 hình
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn