Họp mặt đầu tháng 10 + 11 và thăm bạn Nguyễn Xuân An tại bệnh viện Gia Định (01.11.2009)
Tổng cộng: 12 hình
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn