Họp mặt đầu tháng 03/2006 với Nguyễn Khắc Chiều
Tổng cộng: 7 hình
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn