Hop mặt với bạn Đỗ Văn Chiến tại quán Tuấn Ngọc và Phố Nướng Đệ Nhất Khách Sạn 22.07.2011
Tổng cộng: 14 hình
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn